„Mit mond ez az én szívemnek?”

Ez ám a karácsonyi ajándék: magyarul is kapható a katolikus egyház ifjúsági Bibliája! Az Osztrák Püspöki Konferencia 2015-ös kiadványa alapján, a Kairosz Kiadó gondozásában megjelent, szép kötet előszavát Ferenc pápa írta. A szentírási szövegeket – amelyek a Szent István Társulat által 2015-ben imprimált Bibliából vétettek – hatalmas jegyzet- és szemléltetőanyag kíséri. A lapszéli jegyzetek a XXI. századi halandót megérintő szövegek – irodalmi idézetek, elmés mondások, körlevelek, nyilatkozatok, intelmek részletei – az ó- és újszövetségi történetek örökérvényű igazságait fogadtatják el a mai magyar olvasókkal. Korhatár nélkül, kilenc évestől kilencvenkilenc évesig. Aligha téved az, aki e kiadvány jelentőségét a nemzeti nyelvű bibliafordításokéhoz méri.

Franciscus: Nagyon tetszik nekem ez az ifjúsági Biblia… Igazán sokszínű, rengeteg vallomás van benne… Arra csábít, hogy aki kézbe veszi, elkezdje olvasni, és csak az utolsó oldalon hagyja abba

Előszavában – a tőle immár megszokott közvetlenséggel – Ferenc pápa a saját öreg, elnyűtt Bibliájáról mesél az új kiadvány olvasóinak. („Belőle élek. A világért sem adnám oda.”) Meg arról, hogyan olvassa ő a Bibliát. („Ülve imádkozom, mert fáj letérdelni. Gyakran el is alszom ima közben. De ez nem számít. Úgy vagyok, mint fiú az édesapjával, és ez a fontos.”)

A Szentatya őszinte szavait fontolgatván, előbb-utóbb a mindennapok természetes tartozékának tekinti az is a Biblia olvasását, aki újdonságként tartja a kezében a látványos fényképfelvételeinek és ügyes grafikai megoldásainak köszönhetően, könnyen-gyorsan befogadható Szentírást. Aztán arról ír a római katolikus egyháznak az amerikai kontinensről a Vatikánba, Szent Péter „hivatalába” elsőként érkező főpapja, hogy ifjú tulajdonosainak miként tanácsos olvasni a Bibliát: „…gyakran olvassátok… egyedül is meg közösen is. Hiszen közösen sportoltok, együtt mentek vásárolni. Miért nem olvassátok együtt a Bibliát, ketten, hárman, négyen? Kinn a természetben, az erdőben, a vízparton… Kérdezzétek meg magatoktól: Mit mond ez az én szívemnek?”

A következő fejezetek meggyőzik róla az olvasót, hogy az egyházfői útmutatás gond nélkül követhető. A leleményesen szerkesztett kiadvány nem csak arra képes, hogy a különböző korú, képzettségű és meggyőződésű emberek figyelmét felkeltse, de arra is, hogy azt tartósan meg is ragadja.

Mielőtt az Ó- és az Újszövetségről minden alapvetően fontos tudnivalót közreadna, a Könyvek Könyvének „olvasási alapszabályait” is publikálja az ifjúsági Biblia.

Fő helyen azt, hogy „a Biblia sohasem fegyver mások ellen”…

Akik az ifjúsági Bibliát szerkesztették, voltaképpen Jézus tanítói módszerét követték. Miként a Názáreti a példabeszédeivel, az új kiadvány összeállítói is a közvetlen környezetükben megismert történetekkel, mondásokkal értelmezik, magyarázzák – tudományos kifejezéssel élve: exegetálják – a szentírási szövegeket. Az Ószövetséget, Máté, Márk, Lukács és János evangéliumait, a katolikus leveleket, valamint a Jelenések könyvéből vett részleteket. Hívők, hitetlenek, kételkedők, szentek, bűnösök és bűnbánók, keresztnevükön emlegetett fiúk és lányok, Nobel-díjas világhírességek, népszerű labdarugó, körülrajongott topmodell a szerzője a Bibliát XXI. századi mindennapjainkhoz kapcsoló jegyzeteknek. Egyetlen egy sincs köztük, amelyik mellett gondolattalanul, vagy érzéketlenül lehetne elmenni.

Az ókori filozófus, Platón, aki Krisztus előtt jó négy évszázaddal született, a Próféták könyvének azokat a mondatait „széljegyzeteli”, amelyek az istentelen hatalmaskodók fölött ítélkeznek: „Jaj a lázadó és tisztátalan városnak, a hatalmaskodónak! Nem hallgatott a szóra… Nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közeledett!” Platón merész költői képpel összegzi e helyzetet: „Könnyebb várost építeni a levegőben, mint államot Isten nélkül”

David Alabát, a Bayern München labdarugóját Pál apostolnak a korintusiaknak írt első levele mellett idézik: „Nagyon sokat jelent számomra, hogy érzem, Isten szeret engem, és újra meg újra erőt ad. Istennel való kapcsolatom és az ő fölfoghatatlan szeretete a legfontosabb az életemben.”

Martin Luther King amerikai polgárjog-védő lelkipásztor mondatai a galatáknak írt levelet értelmezik: „Soha senkinek sem fogom megengedni, hogy gyűlöletre késztessen, és ez által kicsinyítse a lelkemet.”

Olalla Oliveros, spanyol topmodell, aki 2014-ben kolostorba vonult, a tesszalonikaiaknak írt apostoli levél mellett két fotóval és két mondattal szerepel. Az egyik kép a népszerű modellt mutatja, a másik a derűs novíciát. A két mondat a második fotográfiát igazolja: „Az Úr sosem téved. Megkérdezte, követem-e őt, és én nem tudtam visszautasítani.”

A magyar irodalmat, történelmet és a magyarországi hitéletet hárman képviselik a 2017-es ifjúsági Bibliában. Madách Imre drámai költeménye, Az ember tragédiája Dániel próféta könyvét „kommentálja”: „Szabadon bűn és erény közt/ Választhatni mily nagy eszme,/ S tudni mégis, hogy felettünk/ Pajzsúl áll Isten kegyelme…”

A Példabeszédek könyve, az emberi tapasztalatok e gazdag gyűjteménye államalapító Szent István királyunk intelmeivel vezeti be a széljegyzetelést: „Kérlek, …hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva… légy kegyes… mindenkihez. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz,… légy türelmes mindenkihez, …légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson.”

Bánk Józsefnek, a 2002-ben megboldogult váci érseknek a szövege Máté evangéliumának azon részeit segíti megérteni, amelyek az ellenfeleinkkel szembeni, békülékeny magatartást szorgalmazzák. Bánk József szerint „egymáshoz vagyunk kapcsolva, akár tetszik, akár nem. Tanuljuk meg tehát, hogy türelemmel, megnyugvással dolgozzunk egymás mellett, különben az egész világ sem lesz más, mint gyűlölet, szomorúság és gyilkosság.”

Előfordul, hogy nem is jeles szerzőktől vett idézetek világítják meg az ifjúsági Biblia szövegét, hanem kis piros fényforrást jelképező grafikák, amelyek a Szentírás meglepetéseire hívják fel az olvasók figyelmét. Leggyakrabban arra, hogy nem kell félnie annak, aki a Bibliát lapozgatja. A „Ne féljetek!” felszólítás – olvasom a Kairosz kiadványában – 365-ször szerepel a Bibliában. Az év minden napjára jut egy belőle.

BIBLIA – A KATOLIKUS EGYHÁZ IFJÚSÁGI BIBLIÁJA
Kairosz Kiadó, Budapest, 2017. Ára: 4500Ft.

2017. december 3.

vissza >>